۱۳۹۸/۰۱/۲۶

عضله جنیوهیوئید

Geniohyoid muscle : :عضله جنیوهیوئید Origin: Inferior mental spine مبدا: خارهای چانه ای تحتانی Insertion: Anterior border of the hyoid body انتها: کنار قدامی استخوان هیوئید […]