۱۳۹۸/۰۲/۰۲

عضله حلقوی دهان

Orbicularis oris muscle : :عضله حلقوی دهان Origin:Mid-line of the mandible and maxilla مبدا :خط میانی فک تحتانی و فوقانی Insertion:Into the tissues of the upper […]