عضله خم کننده دراز انگشتان

۱۳۹۹/۰۲/۰۹

عضله خم کننده دراز انگشتان

Flexor digitorum longus muscle : : عضله خم کننده دراز انگشتان Origin: Medial surface of the tibia مبدا: سطح داخلی تیبیا Insertion: Plantar surfaces of bases […]