عضله خم کننده دراز شست

۱۳۹۸/۰۶/۱۰

عضله خم کننده دراز شست

Flexor pollicis longus muscle : :عضله خم کننده دراز شست Origin: Anterior surface of the radius, and surrounding interosseous membrane مبداء: سطح قدامی رادیوس و غشا […]