عضله خم کننده ر کوتاه شست

۱۳۹۸/۰۶/۱۰

عضله خم کننده کوتاه شست

Flexor pollicis brevis muscle : :عضله خم کننده کوتاه شست Origin:Superficial head: Tubercle of the trapezium and flexor retinaculum Deep head: The trapezoid and capitate bones […]