عضله خم کننده عمقی انگشتان

۱۳۹۸/۰۶/۱۰

عضله خم کننده عمقی انگشتان

Flexor digitorum profundus muscle : :عضله خم کننده عمقی انگشتان Origin:Upper 3/4 of the anterior and medial surfaces of the body of the ulna, interosseous membrane […]