عضله خم کننده کوتاه انگشت شست

۱۳۹۹/۰۲/۰۹

عضله خم کننده کوتاه انگشت شست

Flexor hallucis brevis muscle : : عضله خم کننده کوتاه انگشت شست Origin: Plantar aspect of the cuneiformis, plantar calcaneocuboid ligament, long plantar ligament مبدا: سطح […]