عضله خم کننده کوتاه انگشت کوچک

۱۳۹۹/۰۲/۰۹

عضله خم کننده کوتاه انگشت کوچک

Flexor digiti minimi brevis muscle : : عضله خم کننده کوتاه انگشت کوچک Origin: Base of the fifth metatarsal مبدا: قاعده متاتارسال پنجم Insertion: Base of […]
۱۳۹۸/۰۶/۱۰

عضله خم کننده کوتاه انگشت کوچک

Flexor digiti minimi brevis muscle : :عضله خم کننده کوتاه انگشت کوچک Origin: Hook of hamate and flexor retinaculum مبداء: قلاب استخوان همیت و فلکسور رتیناکولوم […]