عضله درون گرداننده مربعی

۱۳۹۸/۰۶/۱۰

عضله درون گرداننده مربعی

Pronator quadratus muscle : :عضله درون گرداننده مربعی Origin: Anterior surface of the ulna مبداء:سطح قدامی اولنا Insertion:Anterior surface of the radius انتها:سطح قدامی رادیوس innervation: […]