عضله درون گرداننده گرد

۱۳۹۸/۰۶/۱۰

عضله درون گرداننده گرد

Pronator teres muscle : :عضله درون گرداننده گرد Origin: Medial epicondyle of the humerus, and coronoid process of the ulna مبداء: اپی کوندیل داخلی بازو و […]