عضله دندانه ای خلفی فوقانی

۱۳۹۹/۰۷/۲۳

عضله دندانه ای خلفی فوقانی

Superior posterior serratus muscle عضله دندانه ای خلفی فوقانی Origin : Ligamentum nuchae, spines of vertebrae C7 and T1-T3 T1-T3 و سینه ای C7 مبدا: رباط […]