عضله دندانه ای قدامی

۱۳۹۸/۰۶/۱۰

عضله دندانه ای قدامی

Serratus anterior muscle : :عضله دندانه ای قدامی Origin:Lateral aspects of ribs 1-8 مبداء:سطح خارجی دنده های ۸-۱ Insertion:Costal (rib facing) surface of the medial border […]