عضله دورکننده انگشت کوچک

۱۳۹۹/۰۲/۰۹

عضله دورکننده انگشت کوچک

Abductor digiti minimi muscle : : عضله دورکننده انگشت کوچک Origin: Medial and lateral tubercles of the calcaneus and the plantar aponeurosis مبدا: تکمه های داخلی […]