عضله دور کننده انگشت کوچک

۱۳۹۸/۰۶/۱۰

عضله دور کننده انگشت کوچک

Abductor digiti minimi muscle : :عضله دور کننده اگشت کوچک Origin: Pisiform, pisohamate ligament, the tendon of the flexor carpi ulnaris مبداء: پیزیفرم، رباط پیزوهمیت و […]