عضله دور کننده دراز شست

۱۳۹۸/۰۶/۱۰

عضله دور کننده دراز شست

Abductor pollicis longus muscle : :عضله دور کننده دراز شست Origin: The lateral part of the posterior surface of the body of the ulna, interosseous membrane, […]