عضله دور کننده کوتاه شست

۱۳۹۸/۰۶/۱۰

عضله دور کننده کوتاه شست

Abductor pollicis brevis muscle : :عضله دور کننده کوتاه شست Origin: The tuberosity of the scaphoid, the ridge of the trapezium and flexor retinaculum مبداء: برجستگی […]