عضله دوقلو تحتانی

۱۳۹۹/۰۲/۰۹

عضله دوقلو تحتانی

Inferior gemellus muscle : :عضله دوقلو تحتانی Origin: Ischial tuberosity مبدا: برجستگی ایسکیوم Insertion: Greater trochanter of the femur انتها: سطح داخلی تروکانتر بزرگ استخوان ران […]