۱۳۹۹/۰۲/۰۹

عضله دو سر رانی

Biceps femoris muscle : : عضله دو سر رانی Origin: Long head: Ischial tuberosity Short head: Outer border of the linea aspera :مبدا سردراز: برجستگی ایسکیال […]