۱۳۹۸/۰۶/۱۰

عضله ذوزنقه ای

Trapezius muscle : :عضله ذوزنقه ای Origin: The occipital bone, the ligamentum nuchae, and the spinous processes of C7–T12 مبداء:استخوان پس سری، رباط پس گردنی و […]