۱۳۹۹/۰۲/۰۸

عضله سرینی متوسط

Gluteus medius muscle : : عضله سرینی متوسط Origin: Gluteal surface of the ilium (the posterior gluteal line above, and the anterior gluteal line below) مبدا:سطح […]