عضله سینه ای کوچک

۱۳۹۸/۰۶/۱۰

عضله سینه ای کوچک

Pectoralis minor muscle : :عضله سینه ای کوچک Origin:۳rd-5th ribs near the costochondral junction مبداء:دنده های ۳ تا ۵ نزدیک محل اتصال دنده و غضروف Insertion:Coracoid […]