عضله مایلوهایوئید

۱۳۹۸/۰۱/۳۱

عضله مایلوهایوئید

Mylohyoid muscle : :عضله مایلوهایوئید Origin: Mylohyoid line of mandible bone مبدا: خط مایلوهایوئید استخوان فک تحتانی Insertion: Body of hyoid bone and median ridge انتها: […]