۱۳۹۸/۰۱/۲۴

عضله مایل تحتانی

Inferior oblique muscle : :عضله مایل تحتانی Origin: The maxillary bone, from the medial part of the floor of the orbit مبدا: استخوان ماگزیلاری، بخش داخلی […]