عضله مایل خارجی شکم

۱۳۹۹/۰۷/۲۳

عضله مایل خارجی شکم

External oblique abdominis muscle عضله مایل خارجی شکم Origin : Lower 8 ribs ابتدا :هشت دنده ی پایینی Insertion : Linea alba, pubic crest and tubercle, […]