عضله مایل داخلی شکم

۱۳۹۹/۰۷/۲۳

عضله مایل داخلی شکم

Internal oblique abdominis muscle عضله مایل داخلی شکم Origin :Thoracolumbar fascia, anterior 2/3 of the iliac crest, lateral 2/3 of the inguinal ligament ابتدا : فاسیای […]