۱۳۹۸/۰۱/۲۴

عضله مایل فوقانی

Superior oblique muscle : :عضله مایل فوقانی Origin: The body of the sphenoid bone مبدا: تنه استخوان اسفنوئید Insertion: ‎Outer posterior quadrant of the eyeball انتها: […]