عضله متوازی الاضلاع بزرگ

۱۳۹۸/۰۶/۱۰

عضله متوازی الاضلاع بزرگ

Rhomboid major muscle : :عضله متوازی الاضلاع بزرگ Origin: Spinous processes of T2-T5 vertebrae مبداء: زوائد خاری مهره های دوم سینه ای تا پنجم سینه ای […]