۱۳۹۹/۰۲/۰۹

عضله مربع رانی

Quadratus femoris muscle : : عضله مربع رانی Origin: Lateral side of the ischial tuberosity مبدا: کنارخارجی برجستگی ایسکیوم Insertion: Quadrate tuberosity on the intertrochanteric crest […]