عضله مربع کف پایی

۱۳۹۹/۰۲/۰۹

عضله مربع کف پایی

Quadratus plantaris muscle : : عضله مربع کف پایی Origin: Calcaneus مبدا: کالکانئوس Insertion: Tendons of flexor digitorum longus انتها: تاندونهای عضله بازکننده دراز انگشتان Innervation: […]