۱۳۹۹/۰۷/۲۳

عضله مربع کمری

Quadratus lumborum muscle عضله مربع کمری Origin : Posterior part of the iliac crest and the iliolumbar ligament ابتدا :بخش پشتی ستیغ ایلیاک و رباط ایلیولومبار […]