عضله مستقیم خارجی

۱۳۹۸/۰۱/۲۴

عضله مستقیم خارجی

Lateral rectus muscle : :عضله مستقیم خارجی Origin: The lateral part of the common tendinous ring مبدا: قسمت خارجی حلقه ی تاندونی مشترک Insertion: The lateral […]