۱۳۹۹/۰۲/۰۹

عضله مستقیم رانی

Rectus femoris muscle : : عضله مستقیم رانی Origin: Straight head: Anterior inferior iliac spine Reflected head: Ilium, above the acetabulum : مبدا سر مستقیم: خاره […]