۱۳۹۹/۰۲/۰۸

عضله هرمی

Piriformis muscle : : عضله هرمی Origin: Anterior surface of the sacrum مبدا: سطح قدامی ساکروم Insertion: Greater trochanter of the femur انتها: تروکانتر بزرگ استخوان […]
۱۳۹۸/۰۱/۳۱

عضله هرمی

Procerus muscle : :عضله هرمی Origin: Fascia over the lower of the nasal bone مبدا: فاسیای روی بخش پایینی استخوان بینی Insertion: Skin of the lower […]