عضله پایین آورنده ابرو

۱۳۹۸/۰۱/۳۱

عضله پایین آورنده ابرو

Depressor supercillii muscle : :عضله پایین آورنده ابرو Origin: Medial orbital rim مبدا: لبه کاسه چشمی داخلی Insertion: Skin below the eyebrow انتها: پوست زیر ابرو […]