عضله پایین آورنده ی گوشه ی دهان

۱۳۹۸/۰۱/۳۱

عضله پایین آورنده ی گوشه ی دهان

Depressor anguli oris muscle : :عضله پایین آورنده ی گوشه ی دهان Origin: Oblique line of the mandible مبدا: خط مایل فک پایین Insertion: Each angle […]