عضله پرونئوس لونگوس

۱۳۹۹/۰۲/۰۹

عضله پرونئوس لونگوس

Peroneus longus muscle : :عضله پرونئوس لونگوس Origin: Proximal part of lateral surface of shaft of fibula مبدا: بخش پروگزیمال سطح خارجی تنه فیبولا Insertion: Medial […]