۱۳۹۹/۰۷/۲۳

عضله پسواس بزرگ

Psoas major muscle عضله پسواس بزرگ Origin : Bodies and transverse processes of lumbar vertebrae (T12-L4) (T12-L4) مبدا: تنه ها و زوائد عرضی مهره های کمری […]