۱۳۹۹/۰۲/۰۹

عضله پسواس ماژور

Psoas major muscle : :عضله پسواس ماژور Origin: Bodies of the vertebrae T12-L4, transverse process L1-L5, intervertebral discs T12-L4 T12تا L4 دیسک های بین مهره ای […]