۱۳۹۸/۰۶/۱۰

عضله پشتی بزرگ

Latissimus dorsi muscle : :عضله پشتی یزرگ Origin:Spinous processes of T6-T12, iliac crest, thoracolumbar fascia, inferior angle of scapula and lower three or four ribs مبداء:زوائد […]