عضله پهن بینابینی

۱۳۹۹/۰۲/۰۹

عضله پهن بینابینی

Vastus intermedius muscle : :عضله پهن بینابینی Origin: Anterior and lateral surfaces of upper part of the femoral shaft مبدا: سطوح قدامی و خارجی قسمت فوقانی […]