۱۳۹۸/۰۲/۰۲

عضله چانه ای

Mentalis muscle : :عضله چانه ای Origin: Incisive fossa on anterior aspect of mandible مبدا: حفره دندان پیشین در قدام فک پایین Insertion: Skin of chin […]