عضله کشنده فاسیالاتا

۱۳۹۹/۰۲/۰۸

عضله کشنده فاسیالاتا

Tensor fascia lata muscle : :عضله کشنده فاسیالاتا Origin: Anterior superior iliac spine مبدا: خار خاصره قدامی فوقانی Insertion: Iliotibial tract انتها: نوار ایلیوتیبیال Innervation: Superior […]