عضله کف دستی دراز

۱۳۹۸/۰۶/۱۰

عضله کف دستی دراز

Palmaris longus muscle : :عضله کف دستی دراز Origin: Medial epicondyle of humerus مبداء: اپی کوندیل داخلی بازو Insertion:Tense and tighten the palmar aponeurosis and help […]