عضله گاستروکنمیوس

۱۳۹۹/۰۲/۰۹

عضله گاستروکنمیوس

Gastrocnemius muscle : :عضله گاستروکنمیوس Origin: Lateral head: Superior to lateral femoral condyle Medial head: Medial femoral condyle :مبدا سرخارجی: بالای کوندیل خارجی فمور سرداخلی :کوندیل […]