عضله گونه ای بزرگ

۱۳۹۸/۰۱/۳۱

عضله گونه ای بزرگ

Zygomatic major muscle : :عضله گونه ای بزرگ Origin: Anterior of zygomatic bone مبدا: قدام استخوان گونه Insertion: Each angle of the mouth انتها: گوشه دهان […]