۱۳۹۸/۰۱/۳۱

عضله گیجگاهی

Temporalis muscle : :عضله گیجگاهی Origin: Temporal fossa مبدا: حفره گیجگاهی Insertion: Coronoid process of the mandible bone انتها: زائده کورونوئید استخوان فک پایین Innervation: Mandibular […]