عضله ی بالابرنده ی لب فوقانی و پره بینی

۱۳۹۸/۰۱/۳۱

عضله ی بالابرنده ی لب فوقانی و پره بینی

Levator labii superioris alaeque nasal muscle : :عضله بالابرنده ی لب فوقانی و پره بینی Origin: Nasal bone, frontal process of the maxilla مبدا: استخوان بینی […]