عضله ی پایین آورنده ی سپتوم بینی

۱۳۹۸/۰۱/۳۱

عضله ی پایین آورنده ی سپتوم بینی

Depressor septi muscle : :عضله پایین آورنده ی سپتوم بینی Origin: Incisive fossa of the maxilla مبدا: حفره ی دندان پیشین فک بالا Insertion: Nasal septum […]