عضله ی کشنده ی پرده صماخ

۱۳۹۸/۰۱/۲۷

عضله ی کشنده ی پرده صماخ

Tensor tympani muscle : :عضله کشنده ی پرده صماخ Origin: Auditory tube مبدا: لوله ی شنوایی Insertion: Handle of malleus انتها: دسته ی استخوان چکشی Innervation: […]