۱۳۹۸/۰۱/۲۴

عنبیه

Iris : A flat, coloured, ring-shaped membrane behind the cornea of the eye :عنبیه غشای حلقوی، رنگی و پهنی که در پشت قرنیه قرار دارد